Loading...
Fundacja 2018-09-06T14:12:45+00:00

O nas i naszej działalności

Fundacja Bezpieczna Przystań ma swoją siedzibę w m. Marcinkowice koło Oławy. Została założona w roku 2006. Posiada osobowość prawną o numerze KRS: 0000267078, od 2015 r. oraz status Organizacji Pożytku Publicznego. Jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Od 01 stycznia 2016 r. prowadzi także Hospicjum Domowe „Bezpieczna Przystań” zarejestrowane jako podmiot leczniczy w rejestrze Wojewody Dolnośląskiego. W siedzibie dysponuje kilkoma stanowiskami komputerowymi, skanerem i drukarką oraz stałym dostępem do Internetu.

Członkowie Fundacji Bezpieczna Przystań są działaczami oraz współzałożycielami wielu organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku. Od wielu lat zajmują się problematyką ochrony i promocji zdrowia, integracji i aktywizacji społecznej oraz zawodowej, a także promocji idei wolontariatu. Posiadają także wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych m.in. z funduszy unijnych jak np. projekty realizowane w ramach IW Equal, PHARE, SPO RZL, ZPORR Dolny Śląsk, POKL, Erasmus, FIO, POWER.

0
Zrealizowanych Projektów
0
Nasi Podopieczni
0 zł/os.
Miesięczny Koszt Opieki

Najważniejszymi celami Fundacji są:

 • ochrona zdrowia;
 • wszelkie działania w zakresie ochrony zdrowia w tym w szczególności w zakresie organizowania ćwiczeń zdrowotnych i zachowań profilaktycznych;
 • promocja i wspieranie ćwiczeń i zachowań prozdrowotnych;
 • promowanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
 • propagowanie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce;
 • wszelkie działania w zakresie integracji Polski z Unią Europejską;
 • wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich;
 • integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem;
 • wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych gospodarczych i innych w ww. zakresie;
 • lobbowanie rozwiązań prośrodowiskowych w ramach procesu integracji;
 • popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa;
 • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
 • integracją europejską i ochroną środowiska;
 • działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
 • działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi;
 • pomoc dla społeczeństw i mniejszości narodowych na wschodzie;
 • organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;
 • działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych,
 • promocja kultury;
 • promocja i wspieranie edukacji;
 • działalność naukowo-badawcza;
 • przeciwdziałanie bezrobociu;
 • promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży;
 • rozwój kadr i promowanie przedsiębiorczości;
 • wspieranie rozwoju rynku pracy;
 • reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa;
 • wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;
 • pozyskiwanie funduszy, szczególnie europejskich, wspierających działalność podmiotów samorządowych, gospodarczych, pozarządowych i innych;
 • inne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także integracji europejskiej;
 • promocja turystyki.

Wspierają Nas:

Wiadomości

Razem możemy dokonać zmian

Let’s connect through outdoor games!

Let's connect through outdoor games! - to tytuł projektu zrealizowanego w ramach Programu Erasmus Plus w zeszłym roku na Ukrainie. Piszemy o nim teraz ponieważ właśnie otrzymaliśmy zdjęcie ze spływu pontonowego na rzece Dniestr, który

Odmień czyjeś życie dzisiaj

DLA NAS LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA. 
Nasz numer konta to: 47 2030 0045 1110 0000 0329 1730.
Za każdą okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych.