Raport z realizacji projektu pt. “Współpraca dla demokracji Polska-Ukraina 2014” zrealizowanego przez Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Europejskich. Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Celem projektu było wdrożenie narzędzi i wzorców współpracy oraz ich upowszechnienie pomiędzy przedstawicielami lokalnych NGO’s oraz JST na terenie powiatu oławskiego, a także zainicjowanie współpracy z działaczami organizacji pozarządowych i JST zachodniej oraz centralnej Ukrainy.

Wizyta studyjna
Łącznie szkoleniami objętych zostało 48 osób (po ok. 24 przedstawicieli NGO i JST). Do projektu zostało zaproszonych także 20 działaczy organizacji pozarządowych z subregionu Rozdilla (3 miasta: Mykolaiw, Zydaczow i Nowyj Rozdil (miasta gminy) i 2 powiaty Mykolaiwskyj i Zydaczowski spod Lwowa) razem 85 tys. mieszkańców oraz powiatu Kremenczuk – centralna Ukraina 42 tys. mieszkańców, 38 organizacji pozarządowych. Wzięli oni udział w jednym dwudniowym szkoleniu, gdzie oprócz standardowej treści zajęć (tłumaczonych na język ukraiński) odbyła się także wymiana doświadczeń ze stroną ukraińską, w zakresie tematyki projektowej oraz zostały im przekazane doświadczenia polskie, a następnie odbył się dla nich wyjazd studyjny na terenie powiatu oławskiego i do Wrocławia.

Szkolenia
Uczestnicy szkoleń zostali podzieleni na dwie 24-osobowe grupy, w każdej grupie znajdowało się po 50% reprezentantów szeroko rozumianego sektora samorządowego (urzędów gmin, starostwa, sołectw, samorządowych jednostek organizacyjnych i prawnych etc.) oraz 50% przedstawicieli lokalnych NGO’s. Każda grupa odbyła 4 dwudniowe spotkania szkoleniowo-warsztatowe (w sumie odbyło się 16 dni szkoleniowych). Każde szkolenia miało analogiczny schemat – w pierwszym dniu odbyło się teoretyczne szkolenie z metod współpracy międzysektorowej oraz jej obszarów. W drugim dniu odbyły się warsztaty w grupach 16-osobowych, dotyczących przygotowania narzędzi/technik konsultacji społ. Podczas warsztatów, uczestnicy przeszkoleni zostali z elektronicznych narzędzi konsultacyjnych, dzięki interaktywnemu portalowi, który został stworzony dla potrzeb projektu. Każdy z beneficjentów otrzymał również specjalnie opracowane materiały szkoleniowe rozszerzone o dodatkowe zagadnienia.

Podręcznik
Został opracowany podręcznik dotyczący zasad współpracy NGO i JST na poziomie powiatowym i gminnym (został on przetłumaczony na język ukraiński), zamieszczony w wersji .pdf na stronie internetowej fundacji oraz został rozesłany bezpłatnie pocztą do przedstawicieli najważniejszych NGO oraz JST (z terenu powiatu oławskiego – wersja polskojęzyczna oraz całej Ukrainy – wersja ukraińskojęzyczna).