„Program wsparcia pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi”

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań
Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0023/19
Okres realizacji projektu: 01.11.2020 roku – 31.01.2022 roku.
Cel projektu:
Celem projektu jest przywrócenie na rynek pracy 20 osób, spośród 23 kobiety, 1 mężczyzna, opiekunów dzieci do lat 3, zamieszkałych na terenie powiatów strzelińskiego, oławskiego i wrocławskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym 50% na obszarach wiejskich, objętych wsparcie aktywizacyjnym i finansowym w okresie 11.2020-01.2022.
Grupa docelowa
Projekt skierowano do 24 osób (powyżej 15 roku życia) opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. Zamieszkujące powiaty strzeliński, oławski, oleśnicki i wrocławski Województwa Dolnośląskiego. Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym oraz osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.
Zaplanowano udział w proj.:
  • 1 os. bezrobotna (opiekun dziecka do 3 lat)
  • 11 os. biernych zawodowo (na potrzeby projektu: przebywający n urlopie wychowawczym)
  • 12 os. pracujących (na potrzeby projektu: przebywający na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim)
  • wszystkie osoby nie wykonują pracy zawodowej w momencie podjęcia udziału w proj.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

  1. Identyfikacja potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej. Konsultacje z psychologiem.
  2. Wsparcie aktywizacyjne doradczo-szkoleniowe. W zakresie wsparcia realizuje się. Indywidualne poradnictwo zawodowe, które obejmuje identyfikację potrzeb indywidualnych, pomoc w podjęciu decyzji dotyczące wyboru/zmiany zawodu uwzględniający potencjał uczestnika projektu oraz potrzeby RP, Plan rozwoju kariery zawodowej.
  3. Dla 12 uczestników projektu będzie realizowane szkolenie zawodowe, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne.
  4. ​Wsparcie finansowe – opieka niani nad dzieckiem. Po przystąpieniu do projektu, uczestnik projektu będzie miał prawo przez 12 kolejnych miesięcy (ale nie dłużej niżdo ukończenia przez dziecko 3 roku życia i nie dłużej niż do końca projektu, z możliwością wcześniejszego przerwania w przypadku naruszenia warunków umowy) do uzyskania zwrotu faktycznie poniesionych przez siebie na podstawie umowy uaktywniającej kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię, ale nie więcej jak 2599,23 zl brutto.
Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 662 642 817
  • osobiście pod adresem: Wrocław, ul. H.Kołłątaja 31A