Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Tytuł i Nr projektu: Postaw na aktywność!, RPDS.09.01.01-02-0163/20

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2023

Cel projektu: Reintegracja zawodowa i społeczna osób bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatów: m. Wrocław, wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego i strzelińskiego.

Grupa docelowa: 100 osób powyżej 18 roku życia, w tym: min. 56 kobiet, min. 6 osób z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem), min. 50 osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją we Wrocławiu (Nadodrze, Przedmieście Oławskie) oraz 50 osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Przewidziane wsparcie: trening kompetencji i umiejętności społecznych; wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i prawnika, szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym, staże ze stypendium stażowym, pośrednictwo pracy.

Główne działania: Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie utworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji, a na jej podstawie dobierane kolejne formy wsparcia, w tym m.in. trening kompetencji i umiejętności społecznych (budowanie poczucia własnej wartości, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, gospodarowanie budżetem domowym, organizacja czasu i pracy własnej), poradnictwo psychologiczne i prawne, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż i pośrednictwo pracy lub inne działania, dostosowane do potrzeb danego uczestnika.

W module szkoleniowym uczestnikom przysługują: zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów nad dzieckiem/osobą zależną, stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, egzamin.

Kontakt:

Fundacja Bezpieczna Przystań

+48 662 642 817, e-mail: funddcie1@gmail.com

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

PLAKAT_9.1.1_nowa wersja

Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa_9.1.1_3

Formularz zgłoszeniowy – zał. 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (RODO) – zał. 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie Uczestnika Projektu – przekazanie danych po zakończeniu udziału w projekcie – zał. 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące poinformowania o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie – zał. 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

HARMONOGRAM WSPARCIA LISTOPAD_9.1.1_2021

HARMONOGRAM WSPARCIA GRUDZIEŃ_9.1.1_2021

Harmonogram form wsparcia STYCZEŃ 2022

Harmonogram form wsparcia LUTY2022_9.1.1

Harmonogram form wsparcia MARZEC2022_9.1.1

Harmonogram form wsparcia KWIECIEŃ_2022

Harmonogram form wsparcia MAJ_2022

Harmonogram form wsparcia CZERWIEC 2022

Harmonogram wsparcia LIPIEC_2022

Harmonogram wsparcia 9.1.1_SIERPIEŃ_2022

Harmonogram form wsparcia_10_2022

Harmonogram wsparcia_2022_11_1

Harmonogram wsparcia_2022_11_wersja21.11_2

Harmonogram wsparcia_2022_12

Harmonogram wsparcia_2022_12_2

Harmonogram wsparcia_2022_12_3

Harmonogram wsparcia_styczen 2023