Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań Plus
Tytuł i nr projektu: Utworzenie przedszkola integracyjnego w Marcinkowicach
Okres realizacji projektu: od 01.08.2023
Cel projektu: Przedmiotem wniosku jest utworzenie przedszkola integracyjnego dzieci zdrowych i niepełnosprawnych (w tym o profilu autystycznym) poprzez przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku mieszkalnego w Marcinkowicach na przedszkole.
Grupa docelowa:
A) 25 dzieci w wieku przedszkolnym, które zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego gminę wiejską Oława.
B) 2 nauczycieli z wykształceniem wyższym pedagogicznym oraz 1 osoba jako pomoc nauczyciela. W wyniku projektu powstanie nowa placówka przedszkolna w gminie wiejskiej Oławie z 25 miejscami wychowania przedszkolnego. W przedszkolu przewidziano zajęcia dodatkowe dla dzieci, w tym m.in. logopedia / logorytmika, gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej, zajęcia taneczno-ruchowe, j. angielski, niemiecki, robotyka, przyroda, sensoplastyka itp.
Przewidziane wsparcie: rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych, z wykorzystaniem nowych, odtworzonych bądź zmodernizowanych środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, w tym środków transportu niezbędnych do świadczenia usług społecznych.
Główne działania: W ramach opracowania planuje się utworzenie przedszkola dla 25 dzieci stanowionego 30% powierzchni całkowitej zabudowy mieszkaniowej. Część Przeznaczona na przedszkole zalicza się do IX kategorii – budynku kultury, nauki i oświaty. W trakcje przeprowadzania projektu zaplanowano rozbudowę budynku w Marcinkowicach w którym znajdować się będą sanitariaty wyposażone w umywalki oraz ustępy przeznaczone dla dzieci szkolnych, sanitariaty dla personelu, wykonanie wentylacji mechanicznej w salkach zajęciowych, poszerzenie otworu drzwiowego (głównego wejścia do lokalu), wydzielenie pożarowe kotłowni poprzez drzwi w odporności ogniowej i wprowadzenie sufitu podwieszanego. W budynku tym znajduje się także biuro Fundacji. Oprócz tego zaplanowano zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w tym magazynu energii oraz wiatraka w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania energii przez biuro Fundacji oraz przedszkole.