“Aktualne kwalifikacje i doświadczenie szansą na nowy start”

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Partner projektu: SYNERGIA Iwona Święcicka

Nr projektu: RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/18

Okres realizacji projektu: od 06.05.2019r. do: 30.04.2020r.

Cel projektu: 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 20 osób bezrobotnych z obszaru województwa łódzkiego – powiatów opoczyńskiego i tomaszowskiego

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 20 osób (min. 12 K), które:
– są w wieku 30-64 lat;
– osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP;
– Zamieszkuję tereny słabo zaludnione zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego powiatu opoczyńskiego lub tomaszowskiego województwa łódzkiego.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

 1. Diagnoza sytuacji problemowej, społecznej i zawodowej, zasobów, potencjału i możliwości, a także identyfikacja potrzeb Uczestnika/-czki Projektu,
 2. Wyposażenie Uczestnika/-czki indywidualne wsparcie mentalne uczestników oraz zminimalizowanie negatywnych skutków związanych z bezrobociem, wiekiem i
  niepełnosprawnością.
 3. Poradnictwo zawodowe
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Staże zawodowe

Ponadto w ramach projektu przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

-telefonicznie pod numerem telefonu: 662 642 817

-osobiście pod adresem: 6 Sierpnia 5, 90-606 Łódź, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-15.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 662 642 817 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

zał. 2 RODO

zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału

zał. 4 Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

PLAKAT Łódź 8.2.1

Harmonogram Gr.1- Zad. 1 Identyfikacja potrzeb osób niepracujących

Harmonogram Gr. 1 – Zad 2 Coaching

Harmonogram Gr.1- Zad. 3 Poradnictwo grupowe

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 4 Szkolenie

Harmonogram Gr. 1 – zad. 5 Pośrednictwo pracy

Harmonogram Gr. 1 – zad. 6 Staże

Harmonogramy Gr. 2 – Zad. 1 Identyfikacja potrzeb osób niepracujących

Harmonogram Gr. 2 – Zad. 2 Coaching

Harmonogramy Gr. 2 – Zad 3 Poradnictwo grupowe

Harmonogramy-Gr.-2-Zad.-4-SzkolenieHarmonogram form wsparcia-stan 02.2020

Harmonogram Gr. 2 – zad. 5 Pośrednictwo pracy

Harmonogram Gr. 2 – zad. 6 Staże

Harmonogram Ostateczny 8.2.1