„Aktualne kwalifikacje i umiejętności szansą na nowy start”

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Nr projektu: RPOP.07.02.00-IP.02-16-001/18

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 roku – 31.07.2020 roku.

Cel projektu: 

Celem projektu jest Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia lub poprawa warunków dotychczasowego zatrudnienia przez min. 25 z 60 Uczestników projektu powyżej 30. roku życia zamieszkujących powiaty: kluczborski, brzeski i namysłowski województwa opolskiego.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 60 osób  (min. 43 K), które:

– są w wieku 30 – 64 lata

– zamieszkują powiaty: brzeski, namysłowski, kluczborski województwa opolskiego

– są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi i przynależą do co najmniej jednej z grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 1. Kobiety powyżej 50. roku życia
 2. Osoby niepełnosprawne
 3. Osoby o niskich kwalifikacjach
 4. Osoby długotrwale bezrobotne
 5. Osoby posiadające min. jedno dziecko do 6 roku życia lub min. 1 dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
 6. Migranci powrotni i imigranci

– lub są osobami pracującymi zatrudnionymi na podstawie umowy cywilnoprawnej, krótkoterminowej i osiągającymi niskie dochody (tzw. ”ubogi pracujący”)

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

 1. Poradnictwo zawodowe obejmujące identyfikację potrzeb uczestnika z opracowaniem IPD
 2. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (poradnictwo zawodowe grupowe)
 3. Pośrednictwo pracy przez cały okres projektu
 4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 5. Staże zawodowe dla niepracujących UP
 6. Wsparcie trenera pracy w pomocy osobom z niepełnosprawnościami
 7. Wsparcie mobilności geograficznej

Ponadto w ramach projektu przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

– telefonicznie pod numerem telefonu: 662 642 817

– osobiście pod adresem: ul. 1 Maja 7, 49 – 300 Brzeg, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 – 15.15

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 662 642 817 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin 7.2 Opolskie

zał.1 formularz zgłoszeniowy

zał. 2 – RODO

zał. 3 oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału

zał. 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

PLAKAT Opole 7.2.

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 1 IPD

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 2 Warsztaty

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 3 Pośrednictwo pracy

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 4 Szkolenie

Harmonogram Gr. 1- Zad. 5 Staże

Harmonogram Gr. 2- Zad 1 IPD

Harmonogram Gr. 2 – Zad 2 Warsztaty

Harmonogram Gr. 2- Zad. 3 Pośrednictwo pracy

Harmonogram Gr. 2 – Zad. 4 Szkolenie

Harmonogram Gr. 2- Zad. 5 Staże

Harmonogram Gr. 3 – Zad. 1 IPD

Harmonogram Gr. 3 – Zad. 2 Warsztaty

Harmonogram Gr. 3- Zad. 3 Pośrednictwo pracy

Harmonogram Gr. 3- Zad. 4 Szkolenie

Harmonogram Gr. 3- Zad. 5 Staże