AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA NOWY START- woj. dolnośląskie

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Nr projektu: RPDS.09.01.01-IP.02-02-311/18

Okres realizacji projektu: od 06.05.2019 r. do 31.01.2021 r.

Cel projektu

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 60. osób zamieszkałych we Wrocławiu, w tym na obszarze objętym programem rewitalizacji.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 60 osób (34K/26M), które:

 • zamieszkują miasto Wrocław, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w tym 30 osób zamieszkujących obszary objęte programem rewitalizacji Wrocławia,
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są w wieku 18-64 lat,
 • nie pracują – są osobami biernymi zawodowo (30 osób) bądź bezrobotnymi (30 osób),
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (6 osób).

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

 1. Utworzenie ścieżki reintegracji wraz ze wsparciem doradczym.
 2.  Warsztaty grupowe:
 • umiejętności interpersonalnych,
 • aktywizacji zawodowej,
 • diagnozujące predyspozycje zawodowe.
 1. Szkolenia i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje (50 osób).
 2. Wsparcie w poszukiwaniu stażu pracy.
 3. Staże zawodowe (50 osób).

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

-telefonicznie pod numerem telefonu 512 459 872,

-osobiście w Fundacja Bezpieczna Przystań, ul. Kołłątaja 31A, 50-004 Wrocław, w dni robocze, w godzinach 9-15.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 662 642 817 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin 9.1.1

zał. 1 formularz zgłoszeniowy

zał. 2 RODO

zał. 3 oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału

zał. 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

PLAKAT

Harmonogram Gr.1- Zad.1 – doradztwo zawodowe

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 2 Warsztaty

Harmonogram Gr. 1 – Zad. 3 Szkolenia

Harmonogram Gr.1 – Zad. 4 – Pośrednictwo pracy

Harmonogram Gr. 2 – Zad. 1 – doradztwo zawodowe

Harmonogram Gr. 2 – Zad. 2 Warsztaty

Harmonogram Gr. 2 – Zad. 3 Szkolenia

Harmonogram Gr. 2 – Zad. 4 Pośrednictwo pracy