„Aktywna integracja szansą na nowy start”
Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań
Partner projektu: Fundacja Razem
Nr projektu: RPLD.09.01.01-10-B013/18

Okres realizacji projektu: od 01.07.2019 roku – do 31.03.2021 roku.

Cel projektu: reintegracja społeczna i zawodowa 100 osób zamieszkałych na
obszarach wiejskich podregionów sieradzkiego i łódzkiego za pomocą instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej

Grupa docelowa
Projekt skierowano do 100 osób (min. 64), które:
- są w wieku 15-64 lat;
- są bierne zawodowo lub bezrobotne;
- zamieszkują tereny wiejskie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego powiatów: brzezińskiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, pajęczańskiego,
poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego województwa łódzkiego
- są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, poza osobami z elektronicznym
nadzorem)

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:
1. Przygotowanie indywidualnych programów usamodzielnienia w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji
2. Warsztaty grupowe (Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Diagnozujące Predyspozycje Zawodowe)
3. Wsparcie Indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu
4. Szkolenia i kursy zawodowe podnoszące umiejętności lub kwalifikacje (dla 90% Uczestników Projektu)
5. Wsparcie w poszukiwaniu pracy
6. Staże zawodowe (dla 90% Uczestników Projektu)
Ponadto w ramach projektu przewidziane jest:
 stypendium szkoleniowe
 stypendium stażowe
 zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 zwrot kosztów za opiekę nad osobą zależną
Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

– telefonicznie pod numerem telefonu: 512 459 872 lub 694711467

– osobiście pod adresem: 6 Sierpnia 5, 90-606 Łódź, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-15.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 604 093066 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Plakat 9.1.1

Regulamin 9.1.1

Zał.2 RODO 9.1.1

Oświadczenie 9.1.1

Oświadczenie 9.1.1-2

FZ 9.1.1

Harmonogram 9.1.1