POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.bezpiecznaprzystan.org

Niniejsza polityka prywatności jest spełnieniem wymogu wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Fundacja Bezpieczna Przystań korzysta z informacji oraz jak je gromadzi i przechowuje.

I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu: https://bezpiecznaprzystan.org/jest Fundacja Bezpieczna Przystań.
 2. Serwis https://bezpiecznaprzystan.org/ wykonuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz podejmowanych przez nich czynnościach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie podane dane poprzez e-mail czy formularz kontaktowy.
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
  • poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przekazywanych przez Państwa na stronie https://bezpiecznaprzystan.org/ jest Fundacja Bezpieczna Przystań ul. Spacerowa 24, 55-200 Marcinkowice zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej,prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267078 , posiadający numer NIP:8992603294.
 4. Administrator przetwarza ww. dane osobowe w celach:
  • związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • analitycznych i statystycznych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora.
 5. Administrator przetwarza przekazane dane osobowe w szczególności w celu prezentacji informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację, w celu udzielania informacji o punkcie przedszkolnym Ekomarcinki, umożliwienia rozliczenia podatku rocznego na stronie oraz dokonania wpłaty darowizny, a także związane z wydarzeniami charytatywnymi organizowanymi przez Fundację z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Dane pozyskane w ramach serwisu w formularzu kontaktowym lub przesłane na adres e-mail podany na stronie traktowane są jako poufne, są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Z wyjątkiem danych przekazywanych:
  • podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
  • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

II. Dane w formularzach kontaktowych lub zgłoszeniowych oraz dane przetwarzane w innych celach

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Za pośrednictwem strony internetowej Fundacja przetwarza zbiera dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dostarczania usług użytkownikom oraz do zarządzania tymi stronami, a także do analizowania skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych. Przykładowe dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, itp.
 3. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesów, którym podlegają formularze.
 4. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji, jeśli dane podawane są w celu złożenia wpłaty na Fundację czy też wpłaty na wydarzenie charytatywne.
 5. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 6. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w powyższych ustępach lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika serwisu.
 8. W przypadku dokonania darowizny na rzecz Fundacji podane przez Użytkownika dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy darowizny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na ochronie praw Administratora.
 9. W związku z posiadaniem przez Administratora kont na portalach społecznościowych typu Facebook, Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy odwiedzają konta Administratora na portalach. Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie