Projekt realizujemy jako Partner na obszarze województwa lubelskiego i świętokrzyskiego.
Projekt ,,Możesz wszystko !” nr POWR.01.03.01-00-0004/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Oś priorytetowa : I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia założonego celu poprzez objęcie uczestników projektu wsparciem
ukierunkowanym na zwiększenie możliwości zatrudnienia na rynku pracy tj.:
  • zidentyfikowanie predyspozycji zawodowych i sytuacji społeczno-psychologicznej,
  • zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych, niezbędnych na rynku pracy,
  • przeprowadzenie szkoleń zawodowych i staży, które dostarczą uczestnikom kwalifikacji/kompetencji i doświadczenia w zawodach poszukiwanych na obszarze realizacji projektu.
Celem projektu jest zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 48 osób (26 kobiet/22 mężczyzn) w wieku 18-29 lat , które nie później niż 2 lata temu opuściły pieczę zastępczą lub zakończyły naukę w szkole specjalnej, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, w tym 5 osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy i 12 osób niepełnosprawnych; zamieszkujących teren województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Oferujemy wzięcie udziału w indywidualnie dopasowanej ścieżce aktywizacyjnej obejmującej m.in. identyfikację potrzeb, szans i trudności na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatek relokacyjny, warsztaty z proaktywnego poszukiwania pracy, szkolenia w zakresie kompetencji społeczno-zawodowych ICT i kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz staże zawodowe.
Dofinansowanie projektu UE: 684 188,67 zł

 „MOŻESZ WSZYSTKO !”

Aktualizacja na dzień 27.03.2020

Projekt realizujemy na terenie całej Polski.

Projekt ,,Możesz wszystko !”Nr POWR.01.03.01-00-0004/18 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oś priorytetowa : I. Osoby młode na rynku pracy,

Działanie :1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,

Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 48 osób w wieku 18-29 lat (26K/22M) bez pracy, w tym matek przebywających w domach samotnej matki oraz osób, które nie później niż 2 lata temu  opuściły: pieczę zastępczą; młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii; opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub specjalne ośrodki wychowawcze; opuściły zakład karny/areszt śledczy/zakład poprawczy/schronisko dla nieletnich/zakład pracy chronionej lub  zakończyły naukę w szkole specjalnej, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET, zamieszkująca teren całej Polski; w tym :

  • ponad 80%, tj. 43 osoby nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją osoby z kat. NEET przyjętą w POWER 2014 20),
  • poniżej 20%, tj. 5 osób pracujących, w trudnej sytuacji na rynku pracy (ubogich pracujących / osób zatrudnionych na um. krótkoterminowych / cywilnoprawnych),
  • min. 25%, tj. 12 osób to osoby z niepełnosprawnością. Poprzez wzięcie udziału w indywidualnie dopasowanej ścieżce aktywizacyjnej, obejmującej m.in. identyfikację potrzeb, szans i trudności na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatek relokacyjny, warsztaty z proaktywnego poszukiwania pracy, szkolenia w zakresie kompetencji społeczno-zawodowej i kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz staże zawodowe.

Projekt przyczyni się do podniesienia motywacji oraz kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników, zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, co wraz z pośrednictwem pracy zwiększy dostęp do zatrudnienia. Kompleksowość działań pozwoli na zwiększenie aktywności zawodowej wśród uczestników projektu.

Dofinansowanie projektu UE : 684 188,67 zł