Projekt pt. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie kluczem do lepszej  przyszłości”

 

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Partner projektu: Fundacja Razem

Nr projektu: RPLD.08.02.01-10-0131/19

Okres realizacji projektu: od 2020-04-01 do 2022-06-30.

Cel projektu: 

Zdobycie zatrudnienia przez min. 45% ze 120UP (63K/57M), tj. osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy zamieszkałych w powiatach: brzezińskim, łaskim, łódzkim wschodnim, pabianickim, poddębickim, tomaszowskim, zduńskowolskim, zgierskim w województwie łódzkim, w tym 60% osób w wieku 50+ i 30% z miast średnich w okresie 01.04.2020-30.09.2021, poprzez zastosowanie kompleksowej indywidualne ścieżki aktywizacyjnej. Proponujemy kompleksowy i zindywidualizowany model pomocy oparty na rozwoju kompetencji społecznych i potencjału zawodowego UP. Indywidualne wsparcie dostosowane do osobistych potrzeb UP jest podstawą w procesie powrotu do aktywnego życia i podjęcia pracy. Równie istotne jest zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego i utrzymanie motywacji UP do samodzielności.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 120 osób (63 Kobiet, 57 Mężczyzn):

 • które są w wieku powyżej 30 lat
 • osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
 • 63 K
 • 72 os. 50+ (37K/35M)
 • 94 osoby o niskich kwalifikacjach (50K/44M)
 • 52 osoby długotrwale bezrobotne (27K/25M)
 • 12 osób niepełnosprawnych (7K/5M)

Udział bezrobotnych M 30-49 lata, którzy nie są w trudnej sytuacji na rynku pracy wynosi nie więcej niż 20%grupy docelowej. Min. 30% uczestników (36 os.) będą stanowiły osoby zamieszkujące na obszarze miast średnich woj. łódzkiego:

Aleksandrów Łódzki, Łask, Ozorków, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Zgierz. 100% UP zamieszkuje na terenie powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia jest wyższa niż jej wysokość dla woj.na koniec 2018

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

 • indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestnika, opracowanie IPD,
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwo pracy,
 • indywidualnie dopasowane szkolenia i staże.

Ponadto w ramach projektu przewidziane jest:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów za opiekę nad osoba zależną.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

telefonicznie pod numerem telefonu: +48 662 642 817

osobiście pod adresem: ul. 6 Sierpnia 5, 90-606 Łódź, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-15 (odwołane na czas epidemii – praca biura projektu zdalna)

– mailowo: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin (5)

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 zgoda RODO

Załcznik 3 oświadczenie uczestnika projektu przekazanie

Załącznik 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Harmonogram form wsparcia – wrzesień 2020

Harmonogram form wsparcia – październik 2020

Harmonogram form wsparcia – listopad 2020_02

Harmonogram form wsparcia grudzien-2020_04

Harmonogram form wsparcia 01-2021_4

Harmonogram form wsparcia 02-2021

Harmonogram form wsparcia 03-2021

Harmonogram form wsparcia 04-2021

Harmonogram form wsparcia 8.2.1 CZERWIEC 2021

Harmonogram form wsparcia 8.2.1 MAJ 2021

Harmonogram form wsparcia 8.2.1 KWIECIEŃ 2021

Harmonogram form wsparcia LIPIEC 2021 _ 8.2.1

Harmonogram form wsparcia SIERPIEŃ 2021_8.2.1

Harmonogram form wsparcia PAŹDZIERNIK_LISTOPAD 2021_8.2.1

Harmonogram form wsparcia LISTOPAD 2021-aktualizacja 10.11.

Harmonogram form wsparcia GRUDZIEŃ 2021_8.2.1

Harmonogram form wsparcia_8.2.1_STYCZEŃ 2022