ROZWÓJ I NAUKA DLA MALUCHA

Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 25 nowych miejsc przedszkolnych w Marcinkowicach, gmina Oława, woj. dolnośląskie. Okres trwania projektu od
01.07.2017 r. do 30.09.2018 r.

Projekt stanowi odpowiedź na realne zapotrzebowanie mieszkańców na nowe miejsca przedszkolne, co pozytywnie wpłynie na wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego na terenie woj.dolnośląskiego. Zajęcia z podstawy programowej dla 25 dzieci będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zgodnie z wytycznymi MEN. Przedszkole zostanie wyposażone w meble,sprzęt TIK, zabawki i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia obowiązkowych i dodatkowych zajęć. Przewidziane jest również wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego, by były one bardziej dostępne dla rodziców/opiekunów pracujących w niestandardowych godzinach pracy. Dodatkowo w ramach proj. zostaną zorganizowane i przeprowadzone zaj. dodatkowe dla 25 dzieci w wieku 3-6 lat.

Dzięki zajęciom możliwe będzie wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieciom. W ramach zajęć zaplanowany jest rozwój i wzrost umiejętności wśród 90% uczestników związanych z: rozwojem psychoruchowym, komp.kluczowymi z języka angielskiego i przyrody, wzrostem właściwych postaw i umiejętności w zakresie pracy zespołowej i kreatywności, poprawą wad wymowy i wzrostem umiejętności językowych, rozwojem umiejętności ruchowych, poprawą postawy ciała, wyrównaniu deficytów i rozwój uzdolnień. Utworzone miejsca przedszkolne będą funkcjonowały min. 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Celem dodatkowym jest uzupełnieni i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli poprzez udział w kursach- 3 osoby.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu na stronie: przedszkole.bezpiecznaprzystan.org

papier_loga