WYSTARTUJ Z WŁASNĄ FIRMĄ

Tytuł projektu: Wystartuj z własną firmą

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2019-03-31

Obszar realizacjiWojewództwo: LUBELSKIE Powiat: lubartowski Województwo: LUBELSKIE Powiat: łęczyński Województwo: LUBELSKIE Powiat: świdnicki Województwo: LUBELSKIE Powiat: lubelski Województwo: LUBELSKIE Powiat: Lublin Województwo: LUBELSKIE Powiat: bialski Województwo: LUBELSKIE Powiat: radzyński Województwo: LUBELSKIE Powiat: parczewski Województwo: LUBELSKIE Powiat: bialski Gmina: Biała Podlaska

Biuro projektu: Gdela Krystyna Akustica.Med ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska

Cel główny projektu: podniesienie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 40 os. pozostających bez pracy spośród 50 uczestników projektu – os. znajdujących się bez pracy (z wyłączeniem os. przed ukończeniem 30 roku życia), należących do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, os.o niskich kwalifikacjach, os. odchodzące z rolnictwa oraz założenie 40 mikroprzedsiębiorstw i utworzenie 50 miejsc pracy dzięki kompleksowemu wsparciu udzielonemu w ramach proj. w okr. 10.2017-03.2019.

Grupę docelową projektu stanowią: os. pozostające bez pracy (z wyłączeniem os.przed ukoń. 30 r.ż.) zamieszkałe na terenie powiatów (w rozumieniu przepisów KC): lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, lubelskiego i Lublin, należące co najmniej do jednej z grup: kobiety min 60%, osoby z niepełnosprawnościami min 10%, os. długotrwale bezrobotne min 20%, os.o niskich kwalifikacjach. -min. 40%, osoby powyżej 50 r.ż. min 10% oraz osoby odchodzące z rolnictwa min 6%.

Projekt zapewnia komplek. wsparcie, które będzie realizowane poprzez następujące zadania:

1.Rekrutacja uczestników projektu – w tym diagnoza predyspozycji w zakresie prowadzenia dział. gosp. oraz identyfikacja potrzeb szkoleniowych i doradczych (IPD) 2.Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze 3.Udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 4.Wsparcie pomostowe.

Najważniejsze rezultaty projektu to: 1.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 50; 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie – 40 os. 3. W min 20% nowo powstałych przedsiębiorstwach zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy (w przeciągu pierwszego roku). Projekt będzie realizowany z uwzględnieniem zasad równości szans płci oraz zasad równości i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Tel. kontaktowy do osoby zajmującej się rekrutacją: Katarzyna Łuciuk tel. 530 225 019 

​Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych: Gdela Krystyna Akustica.Med ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska

UWAGA!
Informujemy, że w nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Wystartuj z własną firmą”  został zakończony. Dziękujemy za złożone formularze rekrutacyjne.

Informujemy, że w załącznikach opublikowana została ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu!

Projekt pn. „Wystartuj z własną firmą” RPLU.09.03.00-06-0039/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Bezpieczna Przystań w partnerstwie z Eurodoradztwo sp. z o.o.

Szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej- I GRUPA (20 Uczestników Projektu)
Termin: 12.07.2018, 13.07.2018, 16.07.2018, 17.07.2018, 18.07.2018r.
godz. 15:00-18:30. Przerwa 16.30-17.00
Zajęcia odbywać się będą w Białej Podlaskiej, ul. Ks. Bieńkowskiego 4/3

UWAGA! Informujemy, że zgodnie z regulaminem informujemy, że do dnia 9.03.2018 należy złożyć:

§ 2

Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

  1. O wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik może ubiegać się poprzez złożenie nastepujących dokumentów:

a)    Zał. 6 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, zawierający  biznesplan przedwsiewzięcia  (zał.7-Biznesplan)

b)    Zał. 6a Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, ( do wypełnienia wersja edytowalna/ lub do wydruku pdf)

c)    Zał. 13 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach w ww. terminie.

UWAGA! Informujemy, że z zakupów w ramach udzielonej dotacji w projekcie pt. Wystartuj z własną firmą należy rozliczyć się maksimum 30 dni od dokonania ostatniego wydatku jednak nie później niż do 29.09.2018 r.

UWAGA! Informujemy, że od dnia 07.05.2018- 16.05.2018r. będą podpisywane umowy o dofinansowanie w ramach projektu “Wystartuj z własną firmą”. Prosimy o kontakt telefoniczny/osobisty w celu indywidualnego uzgodnienia dnia i godziny pod nr tel. 530 225 019.

Przed podpisaniem umowy musza Państwo zarejestrować działalność gospodarczą (rozpoczęcie działalności można wpisać maksymalnie do dn. 15.05.2018r.) Listę dokumentów wymaganych do podpisania umowy została wysłana na osobiste adresy e-mail Uczestników.

Informujemy, że wypłata środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej przewidziana jest w miesiącu maju.

Poniżej zamieszczona została lista projektów które otrzymały i nie otrzymały dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt. Wystartuj z własną firmą.

Lista projektów do dofinansowania

Wszystkie dokumenty projektowe są dostępne na podstronie projektu poniżej:

harmonogram- indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej
harmonogram_-_grupowe_doradztwo_biznesowe_i_grupa
harmonogram_-_grupowe_doradztwo_biznesowe_ii_grupa
harmonogram_-_grupowe_doradztwo_biznesowe_-iii_grupa
harmonogram_-_grupowe_doradztwo_biznesowe_-iv_grupa
harmonogram_-_grupowe_doradztwo_biznesowe_-v_grupa
harmonogram_doradztwa_indywidualnego-_grudzien_2017
harmonogram_doradztwa_indywidualnego_-luty_2018
harmonogram_realizacji_wsparcia_-_szkolenie_abc-_i_grupa
harmonogram_realizacji_wsparcia_-_szkolenie_abc-_ii_grupa
harmonogram_realizacji_wsparcia_-_szkolenie_abc-_iii_grupa
harmonogram_szkolenia_abc-_str._internetowa
lista_grupy_-szkolenie_abc
ostateczna_lista_uczestnikow_projektu
podzial_na_grupy_-doradztwo_grupowe
zal.1_regulamin_rekrutacji_bp-www_1
zal.2_formularz_rekrutacyjny_bp-www
zal.3_karta_oceny_form.rekr_._i_etap_bp-www
zal.4_karta_oceny_rozmowy_ii_etap_bp-www
zal.nr_5_regulamin_przyznawania_srodkow_finansowych_na_rozwoj_przedsiebiorczosci_bp-www_0 zal.nr_6_wniosek_o_przyznanie_srodkow_fin._na_rozwoj_przedsiebiorczosci_bp-www zal.nr_6a_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis
zal.nr_7_biznesplan_bp-www
zal.nr_8_karta_oceny_biznesplanu_bp-www
zal.nr_9_minimalne_wymagania_dotyczace_biznesplanu_bp-www zal.nr_10_wzor_oswiadczenia_beneficjenta_pomocy_poreczyciela_weksla_in_blanco_bp-www zal.nr_11_wzory_oswiadczen_zgody_malzonka_na_wniesienie_zabezpieczenia_zlozenia_poreczenia_-_bp-www zal.nr_12_wzor_umowy_o_udzieleniu_wsparcia_finansowego_zawieranej_pomiedzy_uczestnikiem_projektu_a_beneficjentem_-_bp-www zal.nr_13_wniosek_o_przyznanie_fin._wsparcia_pomostowego_bp-www.docx_

INFORMACJE WSPRACIE POMOSTOWE:
Warunkiem wypłaty wsparcia pomostowego jest udokumentowanie przez Uczestnika projektu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne[1] jak również zestawienia poniesionych wydatków. Dokumenty te powinny być dostarczone za dany miesiąc do 10 dnia każdego następnego miesiąca rozliczeniowego za który przysługuje wsparcie pomostowe. Zobowiązanie, którego dotyczy wydatek powinno dotyczyć miesiąca, za który przysługuje rozliczana transza wsparcia pomostowego.

Lista dokumentów niezbędnych do rozliczenia wsparcia pomostowego ( dostarczane co miesiąc):
1. Zestawienie wydatków pokrytych ze wsparcia pomostowego.
2. Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego.

Ponadto, co miesiąc należy dostarczyć do biura projektu potwierdzenie zapłaty ZUS do 10-ego dnia każdego miesiąca.

INFORMACJA :ROZLICZENIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Lista dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji:
1. Zestawienie wydatków poniesionych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym.
2. Formularz zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego (jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie o wykorzystaniu środków zgodnie z biznesplanem.
4. Oświadczenie – zakup na umowę cywilno- prawną (jeżeli dotyczy).
Informujemy, że na wydatkowanie otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają Państwo 60 dni OD WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO czyli do 30.08.2018R.,a rozliczenie może nastąpić NAJPÓŻNIEJ DO 29.09.2018r.

Przypominamy:
1. Uczestnik projektu może wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.
2. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
• środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
• cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
• transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
• zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).
Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego należy złożyć zgodnie z terminem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

ZAŁĄCZNIKI:

zestawienie wydatków- DOTACJA (1) wsparcie pomostowe -zestawienie wydatków (1) oświadczenie_zakup_umowa_cywilno-prawna- DOTACJA (1) oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem- DOTACJA- na koniec rozliczenia (1) oświadczenie dotyczące wydatkowania wsparcia pomostowego-wsp. pomostowe co miesiąc (1) formularz zmian -harmonogram rzeczowo-finansowy-1.doc (1)