Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla darczyńców, podopiecznych oraz osób ubiegających się o pomoc od Fundacji, dla uczestników imprez, Beneficjentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

 1. Administrator danych
  Fundacja Bezpieczna Przystań Plus w Marcinkowicach 55-200, ul. Spacerowa 24, NIP8992603294, mail: ekomarcinki@gmail.com jest administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Fundacja przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawach prawnych:
  • w celach niezbędnych do realizacji umowy darowizny lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. B RODO
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celach realizacji zadań statutowych organizacji – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO
  • przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w postaci danych o stanie zdrowia osoby starającej się o pomoc Fundacji oraz dane podopiecznych Fundacji – art 9 ust. 2 lit.d RODO
  • w pozostałych przypadkach w oparciu o dobrowolną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a. RODO m.in.prowadzenie korespondencji z Administratorem.
   Darczyńca – dane przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe.
   Podopieczny – w celu realizacji Porozumienia – art. 6 ust. 1 lit. b, w celu prowadzenia ksiąg rachunków i dokumentacji podatkowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wizerunek może być przetwarzany w celu informowania w środkach masowego przekazu o działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębna zgoda
   Kandydat na podopiecznego – przetwarzanie danych na potrzeby kwalifikacji na podopiecznego – art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. odrębna zgoda,
   Uczestnik imprezy – przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Biorąc udział w imprezie charytatywnej Uczestnik wyraża zgodę nieodpłatnie na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy oraz jego publikację na stronach Facebooka oraz stronie internetowej Fundacji.
   Podatnik – dane przekazane zgodnie z dyspozycją złożoną w Pit- art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
   Kontrahent – dane przetwarzane w celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit.b. RODO
   Kandydat do pracy – dane przetwarzane w procesie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   Beneficjenci – na podstawie odrębnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. Odbiorcy danych – wyłącznie osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów, upoważnieni pracownicy, dostawcy usług oraz podmioty którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych,
 4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Okres przechowywania danych
  Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • przez okres niezbędny dla dokonania danych czynności określony w odrębnych przepisach. Nie dłużej niż 10 lat.
 6. Prawa osoby, której dotyczą dane
  Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią/ Państwem działań;
  • prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa należy wskazać sytuację, która w Pana/Pani/ Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego tak aby mogli je Państwo przesłać do innego administratorowi danych.
 7. Kategorie przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne, dane o firmie, dane o miejscu zamieszkania, dane podatkowe, dane o stanie zdrowia , dane nr telefonu i adres e-mail – w zależności od celu przetwarzania i podstawy prawnej.