Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Tytuł i Nr projektu: Szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w Marcinkowicach

Okres realizacji projektu: 1.03.2022 do 31.12.2022

Cel projektu: Celem ogólnym zadania jest propagowanie wśród mieszkańców powiatu oławskiego i ościennych zasad zrównoważonego rozwoju za szczególnym uwzględnieniem tematyki energetyki odnawialnej.

Celami szczegółowymi są:

  • kształtowanie zachowań proekologicznych oraz podnoszenie osobistej odpowiedzialności za ochronę środowiska poprzez zaangażowanie w szkolenia;
  • nauka możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wraz z prezentacją racjonalnych, praktycznych sposobów jej zagospodarowania;
  • propagowanie treści edukacyjnych w zakresie recyklingu, oszczędzania energii, wagi jakości środowiska naturalnego w życiu człowieka.

W pierwszej fazie projektu przeszkolone z zakresu edukacji ekologicznej zostaną osoby, które będą mogły na dalszym etapie prowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. Osoby te zyskają profesjonalną wiedzę pochodzącą od specjalistów z zakresu edukacji ekologicznej, tym samym staną się Eko-Edukatorami, którzy przekażą nabyte umiejętności młodszemu pokoleniu.

Grupa docelowa: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci i młodzież ucząca się w głównej mierze pochodzące z regionu dolnośląskiego korzystające z edukacji ekologicznej o charakterze „nauki w działaniu”. Pośrednimi odbiorcami projektu będą także osoby dorosłe , które zostaną przeszkolone na Eko-edukatorów, w celu przekazania uzyskanej wiedzy dzieciom i młodzieży.

Przewidziane wsparcie: W ramach zadania, prowadzonych zostanie 14 szkoleń w miesiącach maj-grudzień. W sumie przeszkolonych zostanie 140 osób (14 grup po 10 osób). Dodatkowo zostaną przeprowadzone szkolenia z następujących zagadnień : Szkolenie Eko-edukatorów, Szkolenie ze Zrównoważonego rozwoju , świadomej konsumpcji , gospodarki odpadami oraz Energetyki odnawialnej ,

Główne działania: W ramach projektu zostaną przeszkolone dzieci i młodzież ucząca się w głównej mierze pochodzące z regionu dolnośląskiego korzystające z edukacji ekologicznej o charakterze „nauki w działaniu” dodatkowo zostaną przeszkoleni Eko-edukatorzy