Współrealizator: Fundacja Bezpieczna Przystań Plus
Tytuł i nr projektu: Wyposażenie SKEE w Chwałowicach w dodatkowe urządzenia do pozyskania Energii Odnawialnej.
Okres realizacji projektu: od 2013 do 2014
Cel projektu: Celem projektu będzie instalacja urządzeń do pozyskiwania prądu elektrycznego, przygotowanie szczegółowego projektu technicznego instalacji wspomnianych urządzeń oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
Grupa docelowa: projekt będzie skierowany do przedstawicieli SKEE w Chwałowicach
Przewidziane wsparcie: montaż urządzeń do pozyskiwania energii elektrycznej oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii
Główne działania: Obok zadań inwestycyjnych przeprowadzone zostaną działania szkoleniowe. W pierwszym etapie do Chwałowic przyjadą niemieccy specjaliści w zakresie fotowoltaniki. Wynikiem tej wizyty studyjnej będzie przygotowanie szczegółowego projektu technicznego instalacji wspomnianych urządzeń. Następnie do Niemiec uda się grupa 15 edukatorów LGD w celu przygotowania do prowadzenia treningów dla mieszkańców Dolnego Śląska. Następnie przeprowadzona zostanie inwestycja polegająca na instalacji ogniw. Po instalacji edukatorzy LGD przeprowadzą cykl szkoleń dla lokalnej społeczności, wydane zostaną materiały informacyjne oraz powstanie strona internetowa.