Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań Plus

Biuro projektu: ul. Kołłątaja 1A/1. 50-004 Wrocław tel. 662 642817 mail: funddcie1@gmail.com

Tytuł i Nr projektu: “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych Edycja 2024

Okres realizacji projektu: od 2024–01–01 do 2024–12–31

Cel projektu: Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Grupa docelowa: Wsparcie kierowane będzie do 20 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z obszaru województwa dolnośląskiego. Ponadto minimum 70% uczestników wsparcia stanowić będą dzieci wymagające wysokiego poziomu wsparcia – tzn. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją)

Przewidziane wsparcie: Fundacja Bezpieczna Przystań Plus będzie świadczyć wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie Działania zaplanowane w ramach oferty będą stanowić uzupełnienie dotychczas podejmowanych przez Fundację Bezpieczna Przystań Plus działań na rzecz dzieci do lat 16 z niepełnosprawnościami. W ramach wsparcia zostanie zapewnione wsparcie asystenckie w zakresie:

  • stałej, bądź też długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • zwiększenia możliwości skorzystania przez dzieci niepełnosprawne z grupy docelowej z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym Wsparcie w ramach usług asystenckich dzieci z niepełnosprawnościami do lat 16 będzie się także przyczyniać do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowania osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia, a także przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych.

Usługi asystenckie w ramach oferty będą świadczone dla 20 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Asystent nie będzie wykonywał czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej, jeżeli nie będzie posiadał do tego wymaganych uprawnień i odpowiedniego przygotowania medycznego. Warunkiem zatrudnienia asystenta jest otrzymanie przez niego pozytywnej opinii psychologa. Zakładamy, że usługa asystencka będzie świadczona przez: asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

  • podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;
  • pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

  • posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe (potwierdzone na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, umowy o realizację stażu/praktyki zawodowej, świadectwa pracy itp.), wolontariackie (potwierdzone umową o wolontariacie) lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego (na podstawie oświadczenia kandydata). Wnioskodawca może wymagać dodatkowo innych dokumentów, potwierdzających doświadczenie kandydata, o ile informacja o rodzajach wymaganych dokumentów wraz z uzasadnieniem zostanie zawarta w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie;
  • bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie (minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat).

Objęcie wsparciem nastąpi po wypełnieniu przez opiekuna faktycznego dziecka z niepełnosprawnością Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”– edycja 2024

W ramach przeprowadzonych przez nas działań, usługa asystencji poprawi w szczególności funkcjonowanie osób niepełnosprawnych dodatkowo przyczyni się do:

  1. zwiększenia możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym – dzięki realizacji działań zaplanowanych w ofercie 20 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z obszaru województwa dolnośląskiego będzie miało możliwość ze skorzystania z pomocy Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
  2. ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia – realizacja usług asystenckich i indywidualizacja przyczyni się do działań stymulujących dzieci z niepełnosprawnościami do podejmowania aktywności, dzięki wsparciu asystenta osoby objęte wsparciem będą mogły w pełni wykorzystać prawo do niezależnego życia ( asystent będzie wspierał w czynnościach, których samodzielne wykonanie byłoby niemożliwe). Wszelkie formy wsparcia asystenta i jego działania będą zmierzały do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
  3. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych – asystenci wspierając uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społeczno-kulturalnym, wydarzeniach edukacyjnych, sportowych czy rehabilitacyjnych będą towarzyszyć dzieciom w trakcie ww. wydarzeń. W celu zapewnienia pełnego uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w ww. wydarzeniach niezbędne jest zapewnienie środków na bilety wstępu na dane wydarzenie dla asystenta. Dzięki wsparciu osób niepełnosprawnych w formie asystentów przez naszą fundację wiele dzieci będzie mogło bez żadnej przeszkody uczęszczać do szkoły która jest bardzo ważna w procesie leczenia