Współrealizator: Fundacja Bezpieczna Przystań Plus

Tytuł i Nr projektu: „W SKEE dowiesz się, co z energią dzieje się – szkolenia na temat odnawialnych źródeł energii w Społecznym Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach”

Okres realizacji projektu: do 31.12.2010r. do 01.05.2011r.

Cel projektu: Celem ogólnym zadania jest propagowanie wśród mieszkańców powiatu oławskiego i

ościennych zasad zrównoważonego rozwoju za szczególnym uwzględnieniem tematyki

energetyki odnawialnej.

Grupa docelowa: Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:

  • mieszkańcy terenów wiejskich oraz miejsko-wiejskich powiatu oławskiego i ościennych;
  • rolnicy, ich domownicy, osoby świadczące usługi turystyczne, w tym agroturystyczne;
  • przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych i jednostek podległych.

Przewidziane wsparcie: W ramach zadania, prowadzonych zostanie 14 szkoleń w miesiącach styczeń-maj. W sumie przeszkolonych zostanie 140 osób (14 grup po 10 osób). Każda z grup odbędzie dwa jednodniowe 8-godzinne szkolenia, w ramach którego zostaną omówione zagadnienia z dwóch bloków tematycznych, czyli w sumie 14 grup x 8 godz. x 2 dni = 224 godz. szkoleniowe.

Główne działania: Szkolenia i doradztwo prowadzone w SKEE.